Wat?

Het KA Geraardsbergen wil meestappen in het M-verhaal. In het kader van handelingsgericht werken (HGW) engageert onze school zich daarom om een uitgebreid zorgbeleid met duidelijke richtlijnen en maatregelen uit     te bouwen. Zo wordt een houvast geboden aan de leerlingen en hun ouders. Door met een open blik en transparant in communicatie te gaan zal het KA trachten om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de leerlingen. De leerlingenbegeleiding is een belangrijke pijler in dit zorgbeleid. Zij kunnen een schakel vormen tussen ouders en leerkrachten, leerkrachten en leerlingen en, indien nodig, kunnen zij eveneens optreden in de relaties tussen deze partijen.

Leerlingen moeten in staat gesteld worden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarvoor hebben sommigen net dat beetje meer ondersteuning of een sterkere structuur nodig dan anderen. Elke leerling krijgt op onze school m.a.w. de kans om zijn of haar sterktes in de verf te zetten, maar krijgt eveneens een duwtje in de rug wanneer bepaalde zwakkere punten worden aangekaart. Dit alles om de slaagkansen van alle leerlingen te optimaliseren.

Leerlingen kunnen met allerhande problemen terecht bij de leerlingenbegeleiders. Zowel moeilijkheden met de leerstof, conflicten met medeleerlingen, onenigheden met leerkrachten als problemen thuis of innerlijke worstelingen kunnen gemeld worden. De bedoeling is dan  samen naar mogelijke oplossingen te zoeken. De gesprekken verlopen in vertrouwen en de informatie wordt met de nodige discretie behandeld.

Om zich te kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen en een plaatsje te vinden in deze wereld moet de jongere zich vooral goed voelen en het KA zet sterk in op het welbevinden van haar leerlingen.

Kort gesteld staat de leerlingenbegeleiding voor:

1     Algemeen welbevinden ondersteunen

 • Motiveren van
 • Schoolmoeë leerlingen helpen
 • Luisteren naar de zorgen en noden van leerlingen en eventueel doorsturen naar de specifieke
 • Begeleiding en opvolging van gedrags- en tuchtproblemen bij
 • Probleemoplossend werken en conflicthantering binnen (klas)groepen.
 • Begeleiden en coachen van leerlingen met bijzondere (onderwijs)noden (Gon, ION, …).
 • (Preventieve) drugs- en alcoholbegeleiding s.m. PISAD.
 • (Preventief)
 • Begeleiding van leerlingen bij ingrijpende
 • Begeleiding van nieuwe
 • Opvolgen van

2     Studieloopbaan ondersteunen

 • (Her)oriëntering van leerlingen volgens interesses, sterktes en zwakkere
 • Informeren van leerlingen en

Wie en waar?

Mevr. Wittenberge

Mevr. De Quick

Mevr. Van Crombrugghe

Jullie kunnen hen vinden in de bureaus naast het leerlingensecretariaat.

Hoe en wanneer?

De leerlingenbegeleiding is steeds aanwezig op school, leerlingen kunnen dus steeds een beroep op hen doen via de volgende kanalen:

 • Een Smartschoolbericht of email.
 • Telefoongesprek (eventueel via ouders).
 • Aankloppen aan hun bureau tijdens de pauzes, voor of na de
 • De leerling kan hen ook zelf aanspreken gedurende de
 • Via de klastitularis of leerkracht kan de leerling een gesprek met de leerlingenbegeleiding
 • De leerlingenbegeleiders kunnen leerlingen ook zelf aanspreken naar aanleiding van bezorgdheden van ouders, leerkrachten of

Als leerlingen de leerlingenbegeleiding aanspreken, proberen ze hen steeds onmiddellijk uit te nodigen voor een gesprek of maken ze zo snel mogelijk een afspraak.

Indien de school het probleem niet alleen kan oplossen of de bezorgdheid niet alleen kan aanpakken, kan de school zich beroepen op het CLB.

Het CLB werkt vraaggestuurd. Op basis van de aangegeven hulpvragen van de leerling en/of de school kan mevr. De Saedeleer, onze CLB- ankerpersoon, helpen om het welbevinden van de leerlingen zo veel mogelijk te ondersteunen.