latijn wetenschappen.

De studierichting.

 • De studierichting Latijn-Wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken binnen:
  • de exacte wetenschappen: ze benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier en kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving
  • het wetenschapsdomein wiskunde: leerlingen krijgen, in functie van hun doorstroomprofiel, een extra pakket wiskunde. Dit pakket bevat verbreding en verdieping in verschillende wiskundedomeinen om inhouden in de wetenschappen met voldoende diepgang te kunnen verwerken. De wiskunde staat hier dus in functie van de wetenschappen.
  • het wetenschapsdomein klassieke talen: leerlingen gaan aan de slag met teksten (literatuur waarbinnen taalsystematiek en cultuurgeschiedenis geïntegreerd aan bod komen) die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Ze krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden tevens aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. de gevoelens en gedachten die dit bij hen losmaakt en leren hierover beargumenteerd in gesprek gaan.
 • Latijn-Wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Latijn-Wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en maatschappelijke aspecten;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijke insteek;
 • gaat kritisch om met informatie en data en kan nauwkeurig werken;
 • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
 • is enthousiast om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans32
Engels32
Wiskunde + STEM33
Biologie/chemie/fysica+ STEM22
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische en financiële competenties01

Richtingspecifiek

5e6e
Informaticawetenschappen10
Wiskunde + STEM 22
Biologie/chemie/fysica + STEM 44
Onderzoeksvaardigheden wetenschappen + STEM11
Latijn44
Aardrijkskunde 01

Vrije ruimte.

5e6e
Keuzevakken 5e jaar: psychologie/criminologie, filosofie, wetenschapslabo, economie1*0
Keuzevakken 6e jaar: statistiek, pedagogiek, academische vaardigheden, voorbereiding arts/tandarts/ingenieur (wiskunde/wetenschappen)01*
* Leerlingen kiezen optioneel voor een keuzevak, als 33e lesuur.

Meer info?

https://docs.google.com/document/d/1p-QGp4xGaimZcnab3T-HFUqRNHovbGy73XZg2dAwsa8/edit

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap:

Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

Natuurwetenschap:

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Biotechniek, Biochemie en bio-technologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geologie, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg, Geneeskunde (toelatingsproef), Tandheelkunde (toelatingsproef), Diergeneeskunde.

Sociale wetenschap:
Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk, Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs