latijn – wiskunde.

De studierichting.

 • De studierichting Latijn-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds architectuur, allerhande wetenschappelijke opleidingen, geneeskunde en tandheelkunde en anderzijds taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken binnen:
  • het wetenschapsdomein wiskunde: men besteedt in deze studierichting meer aandacht aan een hoger abstractieniveau en het deductieve karakter van wiskunde. Voor deze leerlingen komt ook ‘wiskunde om de wiskunde’ aan bod.
  • het wetenschapsdomein informaticawetenschappen: informatica en programmeertechnieken
  • de wetenschapsdomeinen biologie, chemie en fysica: naast bovenstaande zullen de leerlingen ook een breder pakket aan wetenschappen verwerken.
  • het wetenschapsdomein klassieke talen: de leerlingen gaan aan de slag met teksten (literatuur waarbinnen taalsystematiek en cultuurgeschiedenis geïntegreerd aan bod komen) die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Ze krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden tevens aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. de gevoelens en gedachten die dit bij hen losmaakt en leren hierover beargumenteerd in gesprek gaan.
 • Latijn-Wiskunde wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Latijn-Wiskunde:

 • is geboeid door wiskunde en exacte wetenschappen;
 • gaat kritisch om met informatie en data en kan nauwkeurig werken;
 • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
 • is enthousiast om de literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands43
Frans32
Engels23
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische competenties01

Specifiek gedeelte.

5e6e
Latijn44
Wiskunde34
Natuurwetenschappen22
Informaticawetenschappen10

Vrije ruimte.

5e6e
FLEX/specifieke voorbereiding toelatingsproeven11

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap:
Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Natuurwetenschap:
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design)Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) / Gezondheidszorg Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef), Diergeneeskunde

Sociale wetenschap:
Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs